Porównanie rekombinowanej urokinazą z chirurgią naczyniową jako wstępnym leczeniem ostrej niedrożności tętniczej nóg cd

Dokładny test Fishera posłużył do analizy danych kategorycznych, chyba że liczba kategorii była zbyt duża, w którym to przypadku użyto testu chi-kwadrat Pearsona. Analiza wariancji została oparta na sumie sum kwadratów typu III. Dane cenzurowane analizowano przy pomocy skorygowanych stawek Kaplana-Meiera i ich błędów standardowych z budową statystyki az. Wszystkie wartości P opierały się na testach dwustronnych. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS (wersja 6.09, SAS Institute, Cary, NC). Podstawowa analiza opierała się na zasadzie zamiaru leczenia i obejmowała wszystkich pacjentów z randomizacją; Analizy bezpieczeństwa obejmowały wszystkich pacjentów, którzy faktycznie otrzymali przypisane leczenie. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów w grupie z urokinazą i grupami operacyjnymi. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka okluzji w grupach Urokinaz i grupach chirurgicznych. Od sierpnia 1993 r. Do grudnia 1994 r. 548 pacjentów poddano randomizacji; 4 pacjentów później wycofało swoją zgodę na randomizowane leczenie i wykorzystanie ich danych, pozostawiając 272 w każdej z grup leczenia (Tabela 1). Trzydziestu trzech z 544 pacjentów nie otrzymało randomizowanego leczenia: 17 pacjentów przydzielono do leczenia trombolitycznego, a 16 pacjentów – do operacji. Najczęstszymi przyczynami były niepowodzenie umieszczenia cewnika lub drutu prowadzącego (10 pacjentów w grupie leczonej trombolitycznie) i wycofanie zgody (5 pacjentów w grupie chirurgicznej); pozostałych 18 pacjentów wykluczono z różnych przyczyn. 33 pacjentów włączono do analizy zamiaru leczenia, ale wyłączono je z analizy działań niepożądanych. W grupie osób z trombolizą istotnie wyższy był odsetek mężczyzn (p = 0,046), pacjenci z niewydolnością wątroby i nerek (p = 0,027) oraz pacjenci z bólem w spoczynku podczas prezentacji (p = 0,003). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem czasu trwania objawów lub charakteru, lokalizacji lub długości niedrożności tętnic (Tabela 2). Zdarzenia zakrzepowe występowały znacznie częściej niż zdarzenia zatorowe, a pacjenci z niedrożnymi przeszczepami obejściowymi nieznacznie przewyższali te z rodzinnymi okluzjami tętnic. Zablokowane pomosty obejściowe wykonano z politetrafluoroetylenu w 57%, poliestru w 11%, żyły autogenicznej w 19%, kompozytu politetrafluoroetylenu i żyły w 4% i innych lub nieznanych materiałów w 9%. Nie było znaczących różnic między grupami pod względem częstości planowanych zabiegów chirurgicznych, co zostało zarejestrowane przez lekarzy pacjentów przed randomizacją. Najczęstszym planowanym zabiegiem chirurgicznym była tromboembolektomia, wybrana u 66% pacjentów, z przeszczepem obejściowym wybranym w 32%. Amputacja nie została wybrana jako planowana procedura dla dowolnego pacjenta.
Dostęp do zakrzepu lub zatoru powiodło się u 244 z 256 pacjentów przypisanych do urokinazy, u których podjęto próbę ustalenia położenia drutu prowadzącego w skrzeplinie. W 218 z tych 244 pacjentów potwierdzono, że przewód doprowadzający penetruje skrzep. Średni czas trwania (. SE) infuzji urokinazy wynosił 24,4 . 0,86 godziny; średnia dawka wynosiła 3,5 . 0,11 miliona IU. Ostateczne angiogramy były dostępne dla 246 pacjentów leczonych urokinazą; Rekanalizacja była widoczna u 196 pacjentów (79,7 procent), z całkowitym rozpuszczeniem skrzepliny występującym u 167 pacjentów (67,9 procent).
Wyniki kliniczne
Tabela 3
[podobne: Corsodyl, zielony jęczmień działanie, klimakterium ]
[patrz też: ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, zielony jęczmień działanie, csf ]