Nadtlenek wodoru z komórkowego metabolizmu cystyny. Wymóg lizy mysich komórek nowotworowych przez vernolepinę, antyneoplastyczny zubożający glutation.

Antynoplastyczna wernopepina z seskwiterpenem laktonowo zmniejsza poziom mysiego glutationu w komórkach nowotworowych (GSH) i powoduje lizę komórek za pomocą nieznanego mechanizmu, który jest wzmacniany synergistycznie poprzez hamowanie syntezy GSH z butioniny sulfoksyiminy (BSO) (Arrick i wsp., 1983. J. Clin. 71: 258). Stwierdziliśmy, że liza komórek mastocytów P815 przez vernolepinę, z BSO lub bez, wymagała cystyny w pożywce hodowlanej. Dodatek katalazy znacząco tłumił cytolizę za pośrednictwem wernopepiny w pożywce zawierającej cystaminę, co sugeruje udział nadtlenku wodoru w cytolitycznym działaniu vernolepiny. Zgodnie z tym, hamowanie reduktazy glutationowej disiarczku glutationowego za pomocą 1,3-bis (2-chloroetylo) -1-nitrozomocznika lub hamowanie endogennej katalazy aminotriazolem synergistycznie zwiększoną cytolizę przez vernolepin. Ponadto, H2O2 został uwolniony przez zawiesiny komórek P815 w buforze zawierającym cystynę (63 pmol / 10 (6) komórek Xh). Pominięcie cystyny zmniejszyło 10-krotnie szybkość gromadzenia się H2O2. Nie wykryto H2O2 bez komórek. Cytolizę vernolepiny można przywrócić na pożywce pozbawionej cysteiny za pomocą kilku innych dwusiarczków, które same są nieolityczne, takie jak disulfiram i utleniony Captopril, a także przez cysteinę. Przeciwnie, wstrzymanie dwóch innych niezbędnych aminokwasów (leucyny lub tryptofanu) lub dodanie cykloheksymidu nie zakłócało cytolizy przez wernolepinę. Wyniki te sugerują, że wychwyt komórkowy dwusiarczków o znaczeniu fizjologicznym i farmakologicznym może następować po ich wewnątrzkomórkowej redukcji i autooksydacji z wytworzeniem H2O2. To wcześniej nierozpoznane źródło wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego może być ważnym składnikiem uszkodzenia komórek zubożonych w GSH.
[hasła pokrewne: mielopatia szyjna objawy, ziarniak pachwinowy, zielony jęczmień zastosowanie ]