Dziesięcioletnie ryzyko fałszywie pozytywnych badań mammograficznych i klinicznych badań piersi ad 8

Niewiele wiadomo na temat dokładności klinicznych badań piersi w środowisku społecznym, mimo że te badania są zalecane dla wszystkich kobiet w wieku powyżej 40,28 lat. Koszt pracy pacjentów z fałszywie dodatnimi wynikami w tym badaniu wynosił około jedną trzecią kosztów przeprowadzenia badań przesiewowych. Koszty oceny kobiet z fałszywie dodatnimi mammogramami w randomizowanym badaniu klinicznym w Sztokholmie stanowiły około jednej czwartej kosztów wstępnego badania przesiewowego. [26]
Jeśli nasze wskaźniki są reprezentatywne, liczba badań przesiewowych w kierunku raka piersi w Stanach Zjednoczonych, w których odnotowano nieprawidłowości wymagające dodatkowych badań u kobiet, które nie chorują na raka, może być znaczna. Na przykład, jeśli 32 miliony amerykańskich kobiet w wieku od 40 do 79 lat będzie co roku poddawanych badaniom przesiewowym na raka piersi, 16 milionów kobiet będzie miało co najmniej jeden fałszywie dodatni mammogram, a 7 milionów będzie miało co najmniej jedno fałszywie pozytywne kliniczne badanie piersi.
Badanie to było przeglądem retrospektywnym, a zatem niektóre brakujące dane były nieuniknione. Ponieważ jednak wymagaliśmy, aby wszyscy pacjenci byli zapisywani na co najmniej dwa lata po zakończeniu badania i szukaliśmy danych z wielu źródeł, jesteśmy pewni, że nie zloka- lizowaliśmy stanu raka piersi u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testu. Wrażliwości badań przesiewowych na raka piersi nie można obliczyć na podstawie tych danych, ponieważ kwalifikowalność do badania była ograniczona do kobiet zarejestrowanych nieprzerwanie w HMO przez 12 lat. Kobiety, które zmarły w okresie badania (niektóre z nich mogły umrzeć w zaawansowanym raku piersi), nie kwalifikują się. Wykluczenie tych kobiet mogło doprowadzić do sztucznego obniżenia stopnia zaawansowania raka piersi. Teoretycznie możliwe jest, że kobiety mogły zrezygnować z planu opieki zdrowotnej, ponieważ miały wyniki fałszywie dodatniego badania przesiewowego w kierunku raka piersi; te kobiety również nie kwalifikowałyby się do badania.
Chociaż wiele wiadomo na temat badań przesiewowych w kierunku raka piersi z randomizowanych badań klinicznych i akademickich, niewiele jest dostępnych informacji na temat wpływu wielokrotnych badań przesiewowych na raka piersi u kobiet w środowisku społecznym. Badanie to wskazuje, że musimy opracować sposoby zmniejszenia fałszywie dodatnich wyników badań przesiewowych w kierunku raka piersi oraz związanych z nimi kosztów psychologicznych i ekonomicznych. Jedną z możliwości zredukowania psychologicznych następstw jest wykorzystanie radiologów na miejscu w celu uzyskania natychmiastowych operacji, zamiast zmuszania kobiet do powrotu na badania kontrolne. W międzyczasie kobiety powinny być informowane o swoich szansach na odnotowanie nieprawidłowości w testach przesiewowych w kierunku raka piersi, a pracownicy służby zdrowia powinni zostać przeszkoleni, aby radzić sobie z pozytywnymi rezultatami, gdy się pojawią.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Przedstawione w części na krajowym spotkaniu Towarzystwa Ogólnej Medycyny Wewnętrznej, Waszyngton, DC, 1-3 maja 1997 r.
Wspierany przez grant na badania naukowe z Yale Claude Pepper Aging Center (do doktora Elmore a), American Cancer Society (do doktora Elmore a), nagrodę Scholana dla naukowców Roberta Wooda Johnsona (doktora Elmore a) i Harvard Pilgrim Fundacja Opieki Zdrowotnej (doktor Barton i Fletcher).
Jesteśmy wdzięczni Pani
[przypisy: noni, bikalutamid, ambrisentan ]
[hasła pokrewne: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]