Cechy kliniczne związane z mutacjami w genie chromosomu 1 z otwartym łukiem (GLC1A) czesc 4

Wiek rozpoznania wahał się od 8 do 77 lat, a najwyższe ciśnienie wewnątrzgałkowe rejestrowane w każdym oku mieściło się w zakresie od 12 do 77 mm Hg. Ciśnienie 12 mm Hg zarejestrowano w pozornie nieobjętym okiem u jednego z dwóch pacjentów z asymetrycznym wpływem. W przypadku nieparametrycznej analizy wariancji Kruskala-Wallisa23 odrzucono hipotezę zerową, że różnice fenotypowe związane z różnymi mutacjami wynikają z przypadku (P <0,001) zarówno w wieku, w którym wystąpiła jaskra, jak i najwyższego zarejestrowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Trzydzieści osiem niewrażliwych rodzeństwa klinicznie dotkniętych pacjentów z tymi sześcioma mutacjami zostało również przebadanych pod kątem mutacji, a 12 miało mutację, która została zidentyfikowana w ich rodzinie. Zatem 119 z 131 pacjentów i osobników z mutacją (91 procent) miało kliniczne objawy jaskry. Cztery rodziny o największej liczbie członków dotkniętych chorobą miały maksymalną liczbę punktów lodowych w zakresie od 1,3 do 13,8 (tabela 1). Większość krewnych z mutacją Gln368STOP miała tylko jeden dotknięty członek i dlatego nie była odpowiednia do konwencjonalnej analizy sprzężeń. W przypadku tej mutacji porównaliśmy jej częstość w probandach (15 z 716) i osobach kontrolnych (1 z 596) za pomocą dokładnego testu Fishera; częstość występowania mutacji była istotnie wyższa u pacjentów niż w grupie kontrolnej (P = 0,001).
W sumie 33 rodziny jądrowe miały jedną z prawdopodobnych mutacji powodujących choroby (Tabela 1). Dwunastu miało więcej niż jednego członka rodziny z kliniczną diagnozą pierwotnej jaskry z otwartym kątem przesączania. W czterech rodzinach jeden z klinicznie dotkniętych pacjentów nie miał mutacji GLC1A, która była obecna u innych członków rodziny. W piątej rodzinie tylko jeden pacjent z jaskrą miał mutację GLC1A, podczas gdy czterech innych krewnych dotkniętych chorobą nie. Łącznie 88 spośród 96 dotkniętych krewnych (92 procent) probantów w tych 12 rodzajach miało mutację znalezioną w probandzie.
Dyskusja
Aby zapewnić chorym, którzy mają mutacje genetyczne, które mogą wywoływać chorobę użyteczną informacją o ryzyku zachorowania, ważne jest ustalenie chorobotwórczego charakteru każdego wariantu sekwencji oraz związanej z tym penetracji i wieku wystąpienia choroby. Jednak takie informacje mogą być trudne do zebrania w przypadku choroby, takiej jak jaskra, która jest powszechna, złożona pod względem patofizjologicznym, genetycznie niejednorodna i niecałkowicie penetrant. Jednym z wskaźników patogenności danej zmiany sekwencji jest jej związek z fenotypem choroby w porównaniu z jego częstotliwością w grupie kontrolnej. Na przykład w naszym badaniu 15 z 716 probantów z jaskrą (2 procent) miało mutację Gln368STOP, w porównaniu z tylko z 596 osób kontrolnych (P = 0,004). Taka analiza może być wykonana tylko dla mutacji, które są zidentyfikowane u wielu dotkniętych pacjentów.
Wśród rodzin z mutacją Tyr437His lub Ile477Asn, mutację stwierdzono u wszystkich członków klinicznie dotkniętych chorobą (Tabela 4), natomiast nie stwierdzono jej u osób z populacji ogólnej. Analiza wiarygodności przeprowadzona na segregacji Tyr437His i Ile477Asn w obrębie rodzin ujawniła, że segregacja z chorobą jest 1014 i 1012 razy większa niż można by oczekiwać przypadkowo, odpowiednio.
[więcej w: bimatoprost, wdrożenia magento, oprogramowanie stomatologiczne ]
[hasła pokrewne: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]