Dziesięcioletnie ryzyko fałszywie pozytywnych badań mammograficznych i klinicznych badań piersi cd

Rejestrowano wszystkie procedury diagnostyczne i wizyty kontrolne wynikające z pozytywnych testów przesiewowych w kierunku raka piersi. Skomputeryzowana dokumentacja medyczna, rejestr guza HMO oraz, w razie potrzeby, oryginalna papierowa kopia wyników testu zostały przeszukane w celu identyfikacji przypadków raka piersi. Ponadto przeszukano zapisy uczestników badania przez dwa lata po zakończeniu badania (od lipca 1993 r. Do 30 czerwca 1995 r.), Aby upewnić się, że wszystkie przypadki raka piersi zostały zidentyfikowane.
Definicje badań przesiewowych i wyników fałszywie pozytywnych
Badania mammograficzne lub kliniczne piersi przeprowadzone na bezobjawowych kobietach bez wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości sklasyfikowano jako testy przesiewowe. Badania mammograficzne lub kliniczne piersi wykonane z powodu nieprawidłowości wcześniej odnotowanych przez klinicystów lub pacjentów zostały sklasyfikowane jako testy diagnostyczne.
Fałszywie dodatni wynik został określony w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi audytów mammograficznych17-19 i zgłoszony przez innych badaczy.3,20-22 Test został sklasyfikowany jako pozytywny, jeśli wyniki były nieokreślone lub wzbudzone podejrzenie raka, lub jeśli było zaleceniem obserwacji nonroutine, w tym badania fizykalnego, mammografii diagnostycznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, badania ultrasonograficznego lub biopsji. Pozytywny wynik testu został sklasyfikowany jako prawdziwie pozytywny, jeśli u pacjenta rozpoznano raka piersi (rak inwazyjny lub przewodowy in situ) na podstawie zmian patologicznych w ciągu jednego roku od testu, a jako fałszywy pozytyw w przeciwnym przypadku. Wyniki fałszywie dodatnie były niezależne od siebie.
Analiza i ocena kosztów
Dane zostały wprowadzone podwójnie i zweryfikowane pod kątem analizy komputerowej. Wstępne porównania przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat dla danych kategorycznych i testu t Studenta lub analizy wariancji dla danych ciągłych. Testy trendu zostały wykonane za pomocą chi-kwadratowej statystyki Mantela-Haenszela z jednym stopniem swobody. Analizy te przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS. 23
Szacunki dotyczące skumulowanego ryzyka fałszywie dodatniego testu są oparte na bayesowskiej wersji produktu lub oszacowaniu typu Kaplana-Meiera, w którym stosowane są badania przesiewowe (mammografia lub kliniczne badania piersi) zamiast czasu (zob. Dodatek 1). ).
Obecny kod proceduralny i techniczny24 został przypisany do wszystkich działań wynikających z badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Do oszacowania średniej płatności wykorzystano krajowy cennik opłat25 oraz średnią płatność HMO. Opieka szpitalna otrzymała płatność specyficzną dla grupy związanej z diagnozą (zob. Dodatek 2).
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Większość z 2400 kobiet była biała (75 procent); 11 procent było czarnych, 3 procent innych ras, a 11 procent nieznanej rasy. Mediana dochodu gospodarstwa domowego wyniosła 47 940 USD (zakres, od 13 230 USD do 161,710 USD). Osiemnaście procent kobiet miało historię raka piersi zarejestrowaną w rodzinie, a 28 procent stosowało terapię zastępczą estrogenem w pewnym okresie w trakcie badania.
Częstotliwość badań przesiewowych raka piersi
Średnio kobiety poddawano mammografii przesiewowej i badaniom klinicznym piersi co dwa lata
[hasła pokrewne: atropina, sklerodermia, bimatoprost ]
[patrz też: ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, zielony jęczmień działanie, csf ]